Roz White as Ella's cousin Georgiana, Wynonna Smith as Ella's younger sister Frances, and Freda Payne as Ella

Roz White as Ella's cousin Georgiana, Wynonna Smith as Ella's younger sister Frances, and Freda Payne as Ella

Previous <- Previous PhotoNext Photo -> Next