Kathy Gordon as Lady Carlisle and Dallas Tolentino as Dorian Gray

Kathy Gordon as Lady Carlisle and Dallas Tolentino as Dorian Gray

Previous <- Previous PhotoNext Photo -> Next